3 ستونه

[us_separator]
[us_counter initial=”345″ final=”1000″ color=”heading” title=”پروژه های مردودی” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22font-family%22%3A%22h1%22%2C%22font-size%22%3A%224rem%22%7D%7D”]
[us_counter initial=”124.8″ final=”126.5″ color=”heading” title=”پروژه های درحال انجام” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22font-family%22%3A%22h1%22%2C%22font-size%22%3A%225rem%22%7D%7D”]
[us_counter initial=”0″ final=”1,456″ color=”heading” title=”پروژه های انجام شده” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22font-family%22%3A%22h1%22%2C%22font-size%22%3A%226rem%22%7D%7D”]

با رنگ های مختلف

[us_separator]
[us_counter initial=”0″ final=”345″ color=”heading” title=”رنگ هدر قالب” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22font-family%22%3A%22h1%22%2C%22font-size%22%3A%225rem%22%7D%7D”]
[us_counter initial=”0″ final=”291″ title=”رنگ اصلی قالب” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22font-family%22%3A%22h1%22%2C%22font-size%22%3A%225rem%22%7D%7D”]
[us_counter initial=”0″ final=”867″ color=”secondary” title=”رنگ دوم قالب” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22font-family%22%3A%22h1%22%2C%22font-size%22%3A%225rem%22%7D%7D”]

با رنگبندی های نامحدود

[us_separator]
[us_counter final=”157″ color=”custom” custom_color=”#90d65e” title=”عنوان” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22font-family%22%3A%22h1%22%2C%22font-size%22%3A%224rem%22%7D%7D”]
[us_counter initial=”2″ final=”932″ color=”custom” custom_color=”#fb8c00″ title=”عنوان” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22font-family%22%3A%22h1%22%2C%22font-size%22%3A%224rem%22%7D%7D”]
[us_counter initial=”3″ final=”804″ color=”custom” custom_color=”#4f87ef” title=”عنوان” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22font-family%22%3A%22h1%22%2C%22font-size%22%3A%224rem%22%7D%7D”]
[us_counter initial=”4″ final=”458″ color=”custom” custom_color=”#795548″ title=”عنوان” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22font-family%22%3A%22h1%22%2C%22font-size%22%3A%224rem%22%7D%7D”]
[us_counter initial=”5″ final=”260″ color=”custom” custom_color=”#e91e63″ title=”عنوان” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22font-family%22%3A%22h1%22%2C%22font-size%22%3A%224rem%22%7D%7D”]
[us_counter initial=”6″ final=”613″ color=”custom” custom_color=”#ffc107″ title=”عنوان” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22font-family%22%3A%22h1%22%2C%22font-size%22%3A%224rem%22%7D%7D”]

پیشوند و پسوند

[us_separator]
[us_counter initial=”$0″ final=”$26″ title=”قیمت در هر دقیقه” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22font-family%22%3A%22h1%22%2C%22font-size%22%3A%225rem%22%7D%7D”]
[us_counter initial=”0{+}” final=”87{+}” color=”secondary” title=”پشتیبانی تمام وقت” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22font-size%22%3A%225rem%22%7D%7D”]
[us_counter initial=”>0″ final=”>600″ title=”پروژه های تکمیل شده” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22font-family%22%3A%22h1%22%2C%22font-size%22%3A%225rem%22%7D%7D”]
[us_counter initial=”0kg” final=”241kg” color=”secondary” title=”تمام عرض” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22font-family%22%3A%22h1%22%2C%22font-size%22%3A%225rem%22%7D%7D”]