استایل آیکون ها با رنگبندی نامحدود

[us_separator]
[us_iconbox size=”48px” title=”ایمپرزا فارسی” type=”default” external=””][/us_iconbox]
[us_iconbox color=”secondary” size=”48px” title=”ایمپرزا فارسی” type=”default” external=””][/us_iconbox]
[us_iconbox color=”contrast” size=”48px” title=”ایمپرزا فارسی” type=”default” external=””][/us_iconbox]
[us_iconbox color=”light” size=”48px” title=”ایمپرزا فارسی” type=”default” external=””][/us_iconbox]
[us_separator size=”small”]
[us_iconbox style=”outlined” title=”ایمپرزا فارسی” link=”url:{a5930f339cc19e191b4cfc4cf92c7eb9498dbcb132beceab8b2584a86fdce0d3}23″ type=”circle” external=””][/us_iconbox]
[us_iconbox color=”secondary” style=”outlined” title=”ایمپرزا فارسی” link=”url:{a5930f339cc19e191b4cfc4cf92c7eb9498dbcb132beceab8b2584a86fdce0d3}23″ type=”circle” external=””][/us_iconbox]
[us_iconbox color=”contrast” style=”outlined” title=”ایمپرزا فارسی” link=”url:{a5930f339cc19e191b4cfc4cf92c7eb9498dbcb132beceab8b2584a86fdce0d3}23″ type=”circle” external=””][/us_iconbox]
[us_iconbox color=”light” style=”outlined” title=”ایمپرزا فارسی” link=”url:{a5930f339cc19e191b4cfc4cf92c7eb9498dbcb132beceab8b2584a86fdce0d3}23″ type=”circle” external=””][/us_iconbox]
[us_separator size=”small”]
[us_iconbox style=”circle” title=”ایمپرزا فارسی” link=”url:{a5930f339cc19e191b4cfc4cf92c7eb9498dbcb132beceab8b2584a86fdce0d3}23″ type=”circle” external=””][/us_iconbox]
[us_iconbox color=”secondary” style=”circle” title=”ایمپرزا فارسی” link=”url:{a5930f339cc19e191b4cfc4cf92c7eb9498dbcb132beceab8b2584a86fdce0d3}23″ type=”circle” external=””][/us_iconbox]
[us_iconbox color=”contrast” style=”circle” title=”ایمپرزا فارسی” link=”url:{a5930f339cc19e191b4cfc4cf92c7eb9498dbcb132beceab8b2584a86fdce0d3}23″ type=”circle” external=””][/us_iconbox]
[us_iconbox color=”light” style=”circle” title=”ایمپرزا فارسی” link=”url:{a5930f339cc19e191b4cfc4cf92c7eb9498dbcb132beceab8b2584a86fdce0d3}23″ type=”circle” external=””][/us_iconbox]

رنگ بندی متنوع و نامحدود

[us_separator]
[us_iconbox icon=”fas|check-square” color=”custom” icon_color=”#ef5350″ size=”48px” title=”ایمپرزا فارسی” type=”default” external=””][/us_iconbox]
[us_iconbox icon=”fas|arrows-alt” color=”custom” icon_color=”#8bc34a” size=”48px” title=”ایمپرزا فارسی” type=”default” external=””][/us_iconbox]
[us_iconbox icon=”fas|lock” color=”custom” icon_color=”#9c27b0″ size=”48px” title=”ایمپرزا فارسی” type=”default” external=””][/us_iconbox]
[us_iconbox icon=”fas|globe” color=”custom” icon_color=”#2196f3″ size=”48px” title=”ایمپرزا فارسی ” type=”default” external=””][/us_iconbox]
[us_separator size=”small”]
[us_iconbox icon=”fab|whatsapp” color=”custom” style=”outlined” icon_color=”#69db43″ title=”ایمپرزا فارسی” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22background-color%22%3A%22%2369db43%22%7D%7D” type=”circle” external=”” circle_color=”#69db43″][/us_iconbox]
[us_iconbox icon=”fas|cube” color=”custom” style=”outlined” icon_color=”#8224e3″ title=”ایمپرزا فارسی” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22background-color%22%3A%22%23ffbd23%22%7D%7D” type=”circle” external=”” circle_color=”#ffbd23″][/us_iconbox]
[us_iconbox icon=”fas|ship” color=”custom” style=”outlined” icon_color=”#1e73be” title=”ایمپرزا فارسی” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22background-color%22%3A%22%231e73be%22%7D%7D” type=”circle” external=”” circle_color=”#1e73be”][/us_iconbox]
[us_iconbox icon=”fas|subway” color=”custom” style=”outlined” icon_color=”#ffbd23″ title=”ایمپرزا فارسی” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22background-color%22%3A%22%23dd3333%22%7D%7D” type=”circle” external=”” circle_color=”#dd3333″][/us_iconbox]
[us_separator size=”small”]
[us_iconbox icon=”far|gem” color=”custom” style=”circle” icon_color=”#ffffff” title=”ایمپرزا فارسی” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22background-color%22%3A%22%2300bcd4%22%7D%7D” type=”circle” external=”” circle_color=”#00bcd4″][/us_iconbox]
[us_iconbox icon=”fas|cog” color=”custom” style=”circle” icon_color=”#fff1c4″ title=”ایمپرزا فارسی” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22background-color%22%3A%22%23009688%22%7D%7D” type=”circle” external=”” circle_color=”#009688″][/us_iconbox]
[us_iconbox icon=”fas|comments” color=”custom” style=”circle” icon_color=”#5c6bc0″ title=”ایمپرزا فارسی” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22background-color%22%3A%22%23ffd54f%22%7D%7D” type=”circle” external=”” circle_color=”#ffd54f”][/us_iconbox]
[us_iconbox icon=”fas|cloud” color=”custom” style=”circle” icon_color=”#c5e1a5″ title=”ایمپرزا فارسی” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22background-color%22%3A%22%23455a64%22%7D%7D” type=”circle” external=”” circle_color=”#455a64″][/us_iconbox]

آیکون های جذاب

[us_separator]
[us_iconbox icon=”fas|tree” size=”48px” title=”ایمپرزا فارسی” type=”default” external=””]ایمپرزا فارسی مرجع تخصصی قالب ایمپرزا[/us_iconbox]
[us_iconbox icon=”fas|lock” style=”outlined” title=”ایمپرزا فارسی” type=”circle” external=””]ایمپرزا فارسی مرجع تخصصی قالب ایمپرزا[/us_iconbox]
[us_iconbox icon=”fas|check-square” style=”circle” title=”ایمپرزا فارسی” type=”default” external=””]ایمپرزا فارسی مرجع تخصصی قالب ایمپرزا[/us_iconbox]
[us_separator]
[us_iconbox icon=”fas|briefcase” size=”48px” iconpos=”left” title=”ایمپرزا فارسی” alignment=”left” type=”default” external=””]ایمپرزا فارسی مرجع تخصصی قالب ایمپرزا[/us_iconbox]
[us_iconbox icon=”fas|search” style=”outlined” iconpos=”left” title=”ایمپرزا فارسی” alignment=”left” type=”circle” external=””]ایمپرزا فارسی مرجع تخصصی قالب ایمپرزا[/us_iconbox]
[us_iconbox icon=”fas|shopping-cart” style=”circle” iconpos=”left” title=”ایمپرزا فارسی” alignment=”left” type=”default” external=””]ایمپرزا فارسی مرجع تخصصی قالب ایمپرزا[/us_iconbox]

اندازه های متنوع آیکون یاکس

[us_separator]
[us_iconbox icon=”fas|birthday-cake” size=”24px” title=”ایمپرزا فارسی” title_size=”20px” link=”url:{a5930f339cc19e191b4cfc4cf92c7eb9498dbcb132beceab8b2584a86fdce0d3}23″ type=”default” external=””]ایمپرزا فارسی مرجع تخصصی قالب ایمپرزا[/us_iconbox]
[us_iconbox icon=”fas|birthday-cake” title=”ایمپرزا فارسی” link=”url:{a5930f339cc19e191b4cfc4cf92c7eb9498dbcb132beceab8b2584a86fdce0d3}23″ type=”default” external=””]ایمپرزا فارسی مرجع تخصصی قالب ایمپرزا[/us_iconbox]
[us_iconbox icon=”fas|birthday-cake” size=”48px” title=”ایمپرزا فارسی” link=”url:{a5930f339cc19e191b4cfc4cf92c7eb9498dbcb132beceab8b2584a86fdce0d3}23″ type=”default” external=””]ایمپرزا فارسی مرجع تخصصی قالب ایمپرزا[/us_iconbox]
[us_separator]
[us_iconbox icon=”fas|birthday-cake” size=”70px” title=”ایمپرزا فارسی” link=”url:{a5930f339cc19e191b4cfc4cf92c7eb9498dbcb132beceab8b2584a86fdce0d3}23″ type=”default” external=””]ایمپرزا فارسی مرجع تخصصی قالب ایمپرزا[/us_iconbox]
[us_iconbox icon=”fas|birthday-cake” size=”90px” title=”ایمپرزا فارسی” link=”url:{a5930f339cc19e191b4cfc4cf92c7eb9498dbcb132beceab8b2584a86fdce0d3}23″ type=”default” external=””]ایمپرزا فارسی مرجع تخصصی قالب ایمپرزا[/us_iconbox]