اطلاعات تماس

[us_separator][us_iconbox icon=”fas|map-marker-alt” size=”20px” iconpos=”left” title=”تهران خیابان امام” title_size=”15px” title_tag=”p” alignment=”left”][/us_iconbox][us_separator size=”small”][us_iconbox icon=”fas|phone” size=”20px” iconpos=”left” title=”09306895837″ title_size=”15px” title_tag=”p” alignment=”left”][/us_iconbox][us_separator size=”small”][us_iconbox icon=”fas|envelope” size=”20px” iconpos=”left” title=”Info@imprezafarsi.ir” title_size=”15px” title_tag=”p” link=”url:mailto%3Ainfo%40imprezafarsi.ir|title:Search%20Results%20Page||” alignment=”left”][/us_iconbox][us_separator]

شبکه های اجتماعی

[us_separator size=”small”][us_socials items=”%5B%7B%22type%22%3A%22facebook%22%2C%22url%22%3A%22%23%22%2C%22icon%22%3A%22fab%7Capple%22%2C%22color%22%3A%22%23999999%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22twitter%22%2C%22url%22%3A%22%23%22%2C%22icon%22%3A%22fab%7Capple%22%2C%22color%22%3A%22%23999999%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22google%22%2C%22url%22%3A%22%23%22%2C%22icon%22%3A%22fab%7Capple%22%2C%22color%22%3A%22%23999999%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22linkedin%22%2C%22url%22%3A%22%23%22%2C%22icon%22%3A%22fab%7Capple%22%2C%22color%22%3A%22%23999999%22%7D%5D” style=”outlined” shape=”rounded” gap=”0.1em” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22font-size%22%3A%2215px%22%7D%7D” color=”text”]

با ما در تماس باشید

وب سایت ایمپرزا فارسی تنها مرجع تخصصی قالب ایمپرزا در ایران. در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد

[us_cform items=”%5B%7B%22type%22%3A%22text%22%2C%22placeholder%22%3A%22%D9%86%D8%A7%D9%85%22%2C%22cols%22%3A%221%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22text%22%2C%22placeholder%22%3A%22%D8%A7%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%84%22%2C%22required%22%3A%221%22%2C%22cols%22%3A%221%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22textarea%22%2C%22placeholder%22%3A%22%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%22%2C%22required%22%3A%221%22%2C%22cols%22%3A%221%22%7D%5D” button_text=”ارسال پیام” button_style=”10″ button_size=”15px” receiver_email=”imprezafarsi@yahoo.com”]