با تیم ما آشنا شوید

تیم ما برای طراحی های اختصاصی شما آماده است.

[us_separator show_line=”1″ line_width=”30″ icon=”fas|star”]
[us_person image=”5392″ name=”دمو” role=”موسس” link=”url:{a5930f339cc19e191b4cfc4cf92c7eb9498dbcb132beceab8b2584a86fdce0d3}2Fpages{a5930f339cc19e191b4cfc4cf92c7eb9498dbcb132beceab8b2584a86fdce0d3}2Fperson-page{a5930f339cc19e191b4cfc4cf92c7eb9498dbcb132beceab8b2584a86fdce0d3}2F||” email=”info@example.com” linkedin=”http://www.linkedin.com/”]وب سایت ایمپرزا فارسی تنها مرجع تخصصی قالب ایمپرزا در ایران. در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد[/us_person]
[us_person image=”5393″ name=”کارت” role=”موسس” email=”info@example.com” facebook=”http://fb.com” twitter=”https://twitter.com/”]وب سایت ایمپرزا فارسی تنها مرجع تخصصی قالب ایمپرزا در ایران. در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد[/us_person]
[us_separator size=”large”][us_cta title=”این است تیم ما” color=”light” btn_label=”تماس با ما” btn_link=”url:%23|||” btn_style=”5″ btn_size=”15px” second_button=”1″ btn2_label=”مشاهده نمونه کارها” btn2_link=”url:%23|||” btn2_style=”15″ btn2_size=”15px”]وب سایت ایمپرزا فارسی تنها مرجع تخصصی قالب ایمپرزا در ایران. در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد[/us_cta][us_separator size=”large”]
[us_person image=”5394″ name=”دیوید” role=”طراح” link=”url:{a5930f339cc19e191b4cfc4cf92c7eb9498dbcb132beceab8b2584a86fdce0d3}2Fpages{a5930f339cc19e191b4cfc4cf92c7eb9498dbcb132beceab8b2584a86fdce0d3}2Fperson-page{a5930f339cc19e191b4cfc4cf92c7eb9498dbcb132beceab8b2584a86fdce0d3}2F||” facebook=”https://www.facebook.com/” linkedin=”http://www.linkedin.com/”]وب سایت ایمپرزا فارسی تنها مرجع تخصصی قالب ایمپرزا در ایران. در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد[/us_person]
[us_person image=”5328″ name=”جانی” role=”هنرمند” facebook=”https://www.facebook.com/” twitter=”https://twitter.com/” linkedin=”http://www.linkedin.com/”]وب سایت ایمپرزا فارسی تنها مرجع تخصصی قالب ایمپرزا در ایران. در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد[/us_person]
[us_person image=”5326″ name=”کاوین” role=”برنامه نویس” facebook=”http://fb.com” twitter=”https://twitter.com/” linkedin=”http://www.linkedin.com/”]وب سایت ایمپرزا فارسی تنها مرجع تخصصی قالب ایمپرزا در ایران. در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد[/us_person]
[us_separator size=”large”]
[us_person image=”5393″ name=”رابرت” role=”مترجم” link=”url:{a5930f339cc19e191b4cfc4cf92c7eb9498dbcb132beceab8b2584a86fdce0d3}2Fpages{a5930f339cc19e191b4cfc4cf92c7eb9498dbcb132beceab8b2584a86fdce0d3}2Fperson-page{a5930f339cc19e191b4cfc4cf92c7eb9498dbcb132beceab8b2584a86fdce0d3}2F||” email=”info@example.com”]وب سایت ایمپرزا فارسی تنها مرجع تخصصی قالب ایمپرزا در ایران. در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد[/us_person]
[us_person image=”5328″ name=”کتی” role=”مدیر” email=”info@example.com” facebook=”http://fb.com” linkedin=”http://www.linkedin.com/”]وب سایت ایمپرزا فارسی تنها مرجع تخصصی قالب ایمپرزا در ایران. در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد[/us_person]
[us_person image=”5394″ name=”اسمیت” role=”برنامه کار” facebook=”http://fb.com” twitter=”https://twitter.com/” linkedin=”http://www.linkedin.com/”]وب سایت ایمپرزا فارسی تنها مرجع تخصصی قالب ایمپرزا در ایران. در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد[/us_person]
[us_person image=”5326″ name=”کاترین” role=”طراح”]وب سایت ایمپرزا فارسی تنها مرجع تخصصی قالب ایمپرزا در ایران. در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد[/us_person]
[us_separator size=”small”]

دفتر ما

در همه جا ما در خدمت شما هستیم

[us_separator show_line=”1″ line_width=”30″ icon=”fas|home”][us_grid type=”s” post_type=”attachment” items_quantity=”” images=”5407,5408,5409,5410,5411,5322″ orderby=”post__in” items_gap=”” columns=”6″ items_layout=”gallery_default” img_size=”us_350_350_crop” overriding_link=”popup_post_image” breakpoint_1_cols=”6″ breakpoint_2_width=”768px” breakpoint_3_width=”480px” breakpoint_2_cols=”4″ breakpoint_3_cols=”2″]